Inzicht in integriteitsbeleid

Werkt u voor een grotere organisatie en vraagt u zich af wat uw organisatie kan doen op het gebied van integriteitsmanagement? Wilt u inzicht verkrijgen in de maatregelen die daar onderdeel van uitmaken? Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan doen om het integriteitsmanagement verder te professionaliseren? Voor dit soort vragen kunt u gebruik maken van de IntegriteitsWijzer.

De IntegriteitsWijzer is een tool die geschikt is voor grotere organisaties en die snel inzicht verschaft in de mate waarin het integriteitsbeleid van uw organisatie op orde is en hoe dit kan worden geoptimaliseerd. De IntegriteitsWijzer bestaat uit een online vragenlijst van 35 vragen onderverdeeld in 7 thema’s:

 1. Leiderschap & strategie
 2. Waarden & normen
 3. Regels & procedures
 4. Personeel & cultuur
 5. Melding & handhaving
 6. Communicatie & verantwoording
 7. Planning en coördinatie & borging

De thema’s en (onderliggende) vragen zijn gebaseerd op de 'Integriteit Infrastructuur' die geïntroduceerd is in de Verkenning 'Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager'.

De Integriteit Infrastructuur is een conceptueel kader dat voorziet in een samenhangende integriteitsbenadering. Het kader is ontwikkeld op basis van theoretische- en praktijkinzichten en geschikt is voor overheid en bedrijfsleven.

Tweeledig gebruik

De IntegrteitsWijzer (IW) is vooral geschikt voor integriteitsfunctionarissen of compliance-officers. Zij kunnen de vragenlijst individueel invullen om zodoende een beeld te krijgen van het integriteitsbeleid van hun organisatie en welke onderdelen daarvan eventueel vatbaar zijn voor verbetering.

De IW kan echter ook door meerdere medewerkers ingevuld worden. De integriteitsfunctionaris of compliance-officer kan bijvoorbeeld een (beperkt) aantal collega’s, die zicht hebben op het integriteitsbeleid van de organisatie, uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan collega’s die werkzaam zijn bij de afdeling personeelszaken, juridische zaken, financiën, audit, beveiliging, ICT, alsmede vertrouwenspersonen en leden van de ondernemingsraad.

Het door meerdere collega’s laten invullen van de vragenlijst heeft als voordeel dat dit doorgaans een meer afgewogen beeld oplevert van de volwassenheid van het integriteitsbeleid. Ook is het mogelijk om de verschillende scores naderhand onderling te vergelijken en te bespreken hetgeen een opmaat kan zijn voor een gezamenlijk geformuleerde probleemanalyse en -aanpak. De IntegriteitsWijzer kan zodoende bijdragen aan het activeren en mobiliseren van het interne integriteitsnetwerk.

Rapportage

Na het invullen van de vragenlijst kunt u de resultaten teruglezen in een beknopte rapportage, die bestaat uit vijf onderdelen:

 1. de overall score van het integriteitsbeleid
 2. de score op zeven integriteitsthema’s
 3. de mate van onzekerheid uitgedrukt in het aantal antwoorden ‘weet niet’
 4. de score uitgedrukt in drie control-typen
 5. de score op een aantal (minimaal) noodzakelijk geachte integriteitsmaatregelen

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten op de vijf onderdelen, worden deze onderdelen eerst telkens inhoudelijk geïntroduceerd en toegelicht. De rapportage kan aanleiding geven voor reflectie, nader onderzoek, of kan dienen ter inspiratie voor het doorvoeren van verbeteringen.